הצהרת פרטיות

להלן: אופוס הוצאה לאור בע״מ (להלן "החברה") תהיהזכאית, מעת לעת, לשנות או לעדכן את הוראות מדיניות פרטיות זו. מומלץ כי תחזור ותעיין במדיניות זו מעת לעת.

כל התנאים במדיניות זו מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והם מתייחסים, כמובן, גם לנשים.

פרט למונחים אשר הוגדרו במפורש במדיניות פרטיות זו, תהיהלכל המונחים הבאים לידי שימוש במדיניות הפרטיות ולא הוגדרובה, המשמעות הנודעת להם בתקנון השימוש המצוי כאן, כפישיהיה מעת לעת, אלא אם יש בכך משום סתירה למדיניותהפרטיות או לתוכנה.

1.     הגדרות

1.1.    "משתמש": כל אדם ו/או תאגיד (לרבות לקוח ו/או לקוח חינמי) הגולש ו/או צופה באתר ו/או במערכת ו/או משתמש בכלדרך שהיא באתר ו/או במערכת.

2.     מסירת פרטים אישיים  

השירותים באתר דורשים הזדהות של המשתמש וכן מסירתפרטים אישים הכוללים, בין היתר, שם, כתובת דוא"ל, שם חברה, אמצעי תשלום (ככל שלא מדובר בלקוח חינמי) וכיוצ"ב. אינך חייבלמסור פרטים אלה לפי חוק, יחד עם זאת, בלא למסור פרטים אלולא תוכל להשתמש בשירותים של האתר, לרבות המערכת. תשומת ליבו של המשתמש מופנית לכך כי מסירת פרטים שגוייםאו חלקיים, עשויה למנוע מהמשתמש להשתמש בשירותיםהמוצעים באתר, לרבות המערכת, או חלק מהם ו/או לפגועבאפשרותו ליצור קשר עם החברה ו/או לפגוע ביכולתה של החברהליתן שירותים למשתמש.

3.     איסוף ושימוש במידע

3.1.    בעת שימוש באתר ו/או במערכת נאסף מידע על המשתמש. חלק מהמידע מזהה אותו באופן אישי, כלומר בשמו ובכתובתו, שירותים שרכש או ביקש לרכוש, אמצעי התשלום ששימשו אותו, וכיו"ב. זהו המידע שהמשתמש מוסר ביודעין, לדוגמה בעת הרישוםלשירותים באתר ו/או במערכת. חלק מהמידע אינו מזהה את המשתמש באופן אישי ואינו נשמר ביחד עם פרטיו. זהו מידע סטטיסטי ומצטבר. לדוגמה,  השירותים שעניינו אותו, כתובתהאינטרנט (IP) שממנה פנה ועוד.

3.2.    מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 3.1 לעיל, הלקוח מצהיר כי ידועלו כי כל פעולה שהוא מבצע באמצעות המערכת (ובכלל זה תוכןההודעות שהוא שולח באמצעותה) 
גלויה בכל עת לחברה.

3.3.    השימוש במידע שנאסף, ייעשה על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, על מנת –

3.3.1.  לשלוח למשתמש חומר פרסומי ו/או שיווקי מטעם החברה, באמצעי המדיה השונים.

3.3.2.  לאפשר להשתמש בשירותים שונים באתר ו/או במערכת.

3.3.3.  לשמור כל פרט שמסר המשתמש (לרבות פרטיו האישיים) במסגרת מאגר מידע.

3.3.4.  להפיק ולנתח מידע סטטיסטי. מידע זה לא יזהה אישית אתהמשתמש.

3.3.5.  לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים במערכתו/או באתר.

3.3.6.  לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים.

3.3.7.  להתאים את השירותים שיוצגו בעת הביקור באתרלמשתמש.

3.3.8.  ליצירת קשר עם המשתמש כשהחברה סבורה שקיים צורךבכך.

3.3.9.  לשם תפעולו התקין ופיתוחו של האתר והמערכת.

3.3.10. לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות פרטיות זו אובתקנון.

 

 

4.     מסירת מידע לצדדים שלישיים  

4.1.    החברה לא תעביר לצדדים שלישיים פרטים מזהים שלךוהמידע שנאסף על פעילותך במערכת (ככל שמידע זה מזהה אותך אישית), אלא במקרים המפורטים להלן:

4.1.1. במקרה שתפר את הוראות התקנון, או אם תבצע באמצעותהמערכת או באמצעות האתר, או בקשר איתם, פעולות הנחזות כמנוגדות לדין, או ניסיון לבצע פעולות כאלה.

4.1.2. אם יתקבל בידי החברה צו שיפוטי המורה לה למסור כלמידע אודותיך לצד שלישי;

4.1.3. בכל מקרה של מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכיםמשפטיים, אם יהיו, בינך לבין החברה;

4.1.4. בכל מקרה שהחברה תסבור, כי מסירת המידע נחוצה כדילמנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צדשלישי.

5.     Cookies

האתר משתמש ב"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעולו השוטףוהתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימושבאתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותהמשתמש האישיות ולצורכי אבטחת מידע. 'עוגיות" הן קבציטקסט, שהדפדפן יוצר לפי פקודה ממחשבי החברה. העוגיותמכילות מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקר המשתמש, משך הזמן ששהה באתר ו/או במערכת, מהיכן הגיע אל האתר ועוד. הן משמשות גם כדי לייתר את הצורך בהזנת פרטים בכל פעם שהמשתמש מבקר מחדש במדורים באתר המחייבים רישום, ככלשישנם כאלה.

המשתמש רשאי, בכל עת, לנקות את ה"עוגיות" מן הדפדפן אולהגדירו כך שיסרב להשתמש ב"עוגיות".